fbpx

Disclaimer

Disclaimer

Door de website van Motorenleasen.nl te bezoeken en onze informatie te gebruiken, ga je akkoord met deze Disclaimer. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze Disclaimer, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze internetsite

De informatie op deze internetsite is bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor jouw eigen rekening en risico.

Motorenleasen.nl streeft naar het verstrekken van nauwkeurige, volledige en actuele informatie door gebruik te maken van betrouwbare bronnen. Het is echter belangrijk op te merken dat, hoewel we ons uiterste best doen, we niet kunnen garanderen dat de informatie en foto’s op deze website altijd foutloos, volledig en actueel zijn.

Onze website wordt beheerd en onderhouden vanuit Nederland, en daarom kunnen we niet verzekeren dat de aangeboden informatie geschikt is voor gebruik in andere landen. Als je Motorenleasen.nl vanuit een ander land gebruikt, ben je zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke lokale wetgeving.

Motorenleasen.nl kan niet garanderen dat de internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Het is niet toegestaan om onze website op een manier te gebruiken die andere internetgebruikers stoort, het functioneren van de website in gevaar brengt of schade toebrengt aan de geboden informatie of de onderliggende software.

Houd er rekening mee dat het aanvragen van een offerte kan leiden tot een krediettoets bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) in Tiel.

Internetsites van derden

Wanneer er op onze website hyperlinks worden gebruikt om te verwijzen naar websites van derden, betekent dit niet automatisch dat Motorenleasen.nl de producten of diensten die via deze externe websites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van de websites waarnaar wordt verwezen, gebeurt op eigen risico, en Motorenleasen.nl wijst expliciet elke verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke externe websites van de hand. We controleren websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid of volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Motorenleasen.nl, respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de internetsite, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Motorenleasen.nl of de rechthebbende, te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Online communicatie

Het kan onveilig zijn berichten per e-mail aan Motorenleasen.nl te sturen. Motorenleasen.nl adviseert je daarom om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Motorenleasen.nl te sturen. Indien je daar toch voor kiest, accepteer je het risico dat deze berichten worden onderschept, misbruikt of veranderd door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Motorenleasen.nl, haar agenten en/of haar toeleveranciers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Motorenleasen.nl op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze internetsite ontstaat. Onder andere aanvaardt Motorenleasen.nl geen aansprakelijkheid met betrekking tot (1) defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (2) de informatie die op of via deze internetsite ter beschikking wordt gesteld, (3) het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Motorenleasen.nl of aan u, (4) het al dan niet functioneren van deze internetsite (5) misbruik van de internetsite,(6) het verlies van gegevens, (7) het downloaden of gebruik van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld, of (8) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van Motorenleasen.nl.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze internetsite en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.

Wijzigingen

Motorenleasen.nl behoudt zich het recht voor om de informatie op deze internetsite (inclusief de tekst van deze Disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om de informatie verstrekt via deze internetsite en deze Disclaimer geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Motorenleasen.nl is een handelsnaam van White Label Lease.